REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 


USTALIŁ: 

Powiatowy lekarz Weterynarii
Lek. wet. Jacek Janas

W uzgodnieniu z:
Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii
Lek. wet. Agnieszka Szewczyk-Kuta


Dąbrowa Tarnowska Lipiec 2020

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r.
    poz. 1557, z późn. zm)
 2. Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii
  (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3, z późn. zm.);
 3. Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej
 4. Regulaminu Organizacyjnego  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej.

§ 2

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. powiecie – należy przez to rozumieć powiat dąbrowski;
  2. Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej;

    3)  Zastępcy Powiatowego Lekarza – należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego    

         Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej;

   4) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii
          w Dąbrowie Tarnowskiej;

   5)   Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne   

         stanowiska pracy oraz pracownie określone w § 11 - 14 Regulaminu;

    6)  kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zespołem,

         pracownią,   a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt, zespołu ds.

         bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji- koordynatorów – starszych inspektorów

         weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

 

§ 3

 

 1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.
 2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:
  1. wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
  2. jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie
   o finansach publicznych;
  3. wynikających z odrębnych ustaw.
 3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
 4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu;
 5. Siedziba Inspektoratu mieści się w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 50

 

Rozdział II

Organizacja Inspektoratu

 

§ 4

1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.

2. W zespołach, o których mowa w § 11 i 12 kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.

 1. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

Rozdział III

Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

 

§ 5

 1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.
 2.  Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:
 1. zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
 2. reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami
  i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;
 3. wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
 4. udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności
  lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
 5. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
 6. zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych
  oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

 

§ 6

 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza. 
 2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
 3. Powiatowemu Lekarzowi podlega:
  1. Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
  2. Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i  utylizacji
  3. Zespół do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych
  4. Terenowe Stacje Wytrawiania –pracownie badania mięsa na obecność włośni;

 

§ 7

 1. Kierownicy odpowiadają za:
 1. należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników
  z  obowiązującymi przepisami prawa;
 2. porządek i dyscyplinę pracy;
 3. merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.
 1. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

 

§ 8

 1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.
 2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
 1. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:
 1. pracownika zajmującego się sprawą,
 2. kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;
 3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu
  lub  ma  powodować skutki finansowe;
 4. radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.
 1. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
 1. pracownika zajmującego się sprawą;
 2. kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany
   jest dokument;
 3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.
 1. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania
  lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:
 1. Powiatowy Lekarz lub jego Zastępca lub osoba, o której mowa w § 6 ust. 2, oraz
 2. Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także
za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

 

§ 9

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia, których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

 

§ 10

 1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.
 2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.

 

Rozdział IV

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

 

§ 11

 1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:
 1. ochrona zdrowia zwierząt  w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego;
 2. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 3. badania kontrolne zakażeń zwierząt;
 4. monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych  oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt;
 5. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 6. prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych oraz nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy podejmowaniu i prowadzeniu działalności nadzorowanej przez podmioty umieszczone w rejestrze Powiatowego Lekarza;
 7. nadzór nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 8. sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt w tym zwierząt akwakultury;
 9. sprawowanie nadzoru  nad tranzytem zwierząt przez terytorium powiatu;
 10. przeprowadzanie na terytorium powiatu kontroli nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym;
 11. przeprowadzanie na terytorium powiatu kontroli spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt cyrkowych, określonych
  w przepisach Unii Europejskiej oraz sprawowanie nadzoru nad przemieszczaniem takich zwierząt;
 12. przeprowadzanie, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów Unii Europejskiej,  kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników;
 13. sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu;
 14. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
 15. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz   spełnienia zasad i wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance);
 16. sprawowanie nadzoru nad utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych
  i u dostawców;
 17. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach  lub narządach zwierząt, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt;
 18. przeprowadzanie kontroli zasad stosowania substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym;
 19. prowadzenie wymiany informacji w ramach  systemów wymiany informacji,
  o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
 20. przekazywanie, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii, danych zawartych w rejestrze;
 21. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, zmianami, aktualizacją
  i realizacją planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt oraz udział w zespołach kryzysowych;
 22. prowadzenie ksiąg zawierających informacje o chorobach zakaźnych oraz przekazywanie właściwym powiatowym lekarzom weterynarii i Małopolskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii oraz państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informacji o tych chorobach;
 23. współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Farmaceutyczną, Państwową Inspekcją Handlową, Inspekcją Transportu Drogowego, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostkami samorządu terytorialnego  przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 24. współpraca z zespołem finansowo-księgowym w zakresie wykazywania kosztów realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym w odniesieniu do programów zwalczania chorób, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 25. współpraca przy wykonywaniu swoich zadań z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego;
 26. nadzór nad wykonywaniem na podstawie wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii czynności zleconych z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz przez inne osoby niebędące pracownikami Inspekcji;
 27. sprawozdawczość bieżąca, okresowa i statystyczna

 

 1. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:
 1. Kierownik / koordynator zespołu – Starszy Inspektor Weterynaryjny
 2. Starszy Inspektor weterynaryjny – 2 osoby
 3. Kontroler weterynaryjny – 1 osoba.

 

§ 12

 1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji należy:
 1. zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu ochrony  

     zdrowia publicznego;

 1. monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,
  w produktach pochodzenia zwierzęcego;
 2. badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 3. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 4. sprawowanie nadzoru nad:

a)bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek, w szczególności nad wymaganiami weterynaryjnymi w sprzedaży bezpośredniej, rolniczym handlu detalicznym oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej,

b)bezpieczeństwem żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym;

 1. nadzór i koordynacja badań laboratoryjnych mięsa na obecność włośni;
 2. sprawowanie nadzoru nad produkcją mięsa przeznaczonego na użytek własny;
 3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w rzeźniach i innych nadzorowanych miejscach uboju zwierząt;
 4. sprawowanie nadzoru  nad  przestrzeganiem  zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt w rzeźniach;
 5. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 6. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem  produktów pochodzenia zwierzęcego,
  w tym nad spełnianiem wymagań określonych  przez właściwe organy państw trzecich dla zakładów uprawnionych do wysyłki produktów pochodzenia zwierzęcego do tych państw;
 7. sprawowanie nadzoru nad stosowaniem przez podmioty podlegające nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej obowiązkowego systemu znakowania wołowiny;
 8. prowadzenie rejestru:

a)zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz podmiotów wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym
w ramach sprzedaży bezpośredniej, handlu detalicznego w zakresie właściwości Inspekcji Weterynaryjnej oraz gospodarstw prowadzących ubój w celu produkcji mięsa na użytek własny;

b) zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny i zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną;

 1. prowadzenie wykazu podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną lub zatwierdzoną w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego;
 2. nadzór nad wykonywaniem na podstawie wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii czynności zleconych z zakresu   bezpieczeństwa żywności przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji oraz przez inne osoby niebędące pracownikami Inspekcji;
 3. współpraca z zespołem finansowo-księgowym w zakresie finansowania kosztów badania zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzoru nad rozbiorem mięsa i przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz obsługi finansowo-księgowej, administracyjnego postępowania egzekucyjnego i postępowania mandatowego;
 4. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych   
  w produktach pochodzenia zwierzęcego;
 5. przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie kompetencji tej inspekcji oraz od organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF;
 6. przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia systemów wymiany informacji,  o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
 7. przekazywanie, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacji i danych zawartych
  w prowadzonych wykazach, w tym informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tych wykazach;
 8. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz  danych potrzebnych do raportowania 
  z  wykonanych zadań do rozliczeń finansowych, opracowania budżetu zadaniowego
  i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu;
 9. współpraca przy wykonywaniu swoich zadań, z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego;
 10. sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych;
 11. sprawowanie nadzoru nad przywozem i wywozem pasz;
 12. prowadzenie czynności związanych z rejestracją, zawieszaniem, cofaniem rejestracji
  i dokonywaniem zmian w rejestracji zakładów sektora paszowego oraz zatwierdzaniem, zawieszaniem, cofaniem zatwierdzenia, warunkowym zatwierdzaniem i dokonywaniem zmian w zatwierdzaniu tych zakładów oraz prowadzeniem rejestru przedsiębiorstw działających w sektorze pasz;
 13. sprawowanie nadzoru nad stosowaniem pasz leczniczych;
 14. sprawowanie nadzoru nad podmiotami stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego w żywieniu zwierząt;
 15. aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń
  w zakresie pasz;
 16. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz w środkach żywienia zwierząt;
 17. sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w tym nadzór nad przywozem i wywozem tych produktów;
 18. prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, sprawowanie nadzoru nad działalnością tych podmiotów i przekazywanie, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii danych zawartych
  w rejestrze;
 19. sprawowanie nadzoru nad wykorzystywaniem dodatków do wzbogacania gleby przez podmioty stosujące polepszacze gleby oraz prawidłowości postępowania w przypadku wykrycia niedozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego w paszach;
 20. przekazywanie, za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacji i danych zawartych
  w prowadzonych wykazach, w tym informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tych wykazach;
 21. sprawozdawczość bieżąca, okresowa i statystyczna.

 

 1. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1)Kierownik/koordynator  zespołu - Starszy Inspektor Weterynaryjny

2) Starszy Inspektor Weterynaryjny – 1 osoba.

 

§ 13

 1. Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych i administracyjnych należy:
 1. opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 2. kontrola racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych;
 3. terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań;
 4. kontrola i analiza realizacji dochodów Skarbu Państwa, wydatków budżetowych
   i dochodów własnych jednostki;
 5. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. prowadzenie kasy;
 7. sporządzanie bilansów i okresowych sprawozdań finansowych;
 8. prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów budżetowych;
 9. prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 10. sporządzanie listy płac, naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 11. potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji;
 12. opracowywanie analiz ekonomicznych;
 13. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych
  i naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy;
 15. przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia;
 16. prowadzenie spraw dotyczących rozliczania wydatków ponoszonych za realizację programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz monitoringu chorób zakaźnych zwierząt; sporządzanie sprawozdawczości w przedmiotowym zakresie;
 17. rozliczanie wynagrodzeń lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspektoratu, wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do wykonywania niektórych czynności, składanie zapotrzebowań na środki na wynagrodzenia, prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w tym zakresie,
 18. realizacja pozostałych zadań wykonywanych na polecenie Powiatowego Lekarza, które zostały ujęte w zakresach obowiązków;
 19. prowadzenie spraw  związanych z administrowaniem, w tym prowadzenie sekretariatu Powiatowego Lekarza;
 20. przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek;
 21. prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych;
 22. gospodarka mandatowa;
 23. sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie;
 24. wysyłanie korespondencji i przesyłek;
 25. przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej itp.;
 26. udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych zespołów lub stanowisk pracy;    
 27. prowadzenie spraw socjalnych;
 28. zaopatrywanie Inspektoratu we wszelkiego rodzaju sprzęt, aparaturę, materiały, druki itp. niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania i ich ewidencja oraz czuwanie nad prawidłową eksploatacją nieruchomości, instalacji, aparatury;
 29. prowadzenie magazynu gospodarczego na bieżące potrzeby  oraz prowadzenie  ewidencji majątku Inspektoratu;
 30. organizowanie i kontrolowanie prowadzonych konserwacji, napraw    i remontów instalacji, sprzętu i aparatury oraz racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych;
 31. obsługa samochodów służbowych;
 32. prowadzenie archiwum Inspektoratu;
 33. prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych i upoważnień;
 34. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie wymiany informacji merytorycznych oraz  danych potrzebnych do raportowania z  wykonanych zadań lub opracowania budżetu zadaniowego  i innych potrzeb w zakresie właściwości komórek organizacyjnych Inspektoratu.

 

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych
w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

 1. prowadzenia rachunkowości Inspektoratu;
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym;
 4. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

§ 14

 1. Do zadań Pracowni badania mięsa na obecność włośni (Powiatowego Oddziału do spraw badania w kierunku włośni) należy:
 1. badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania z zastosowaniem mieszadła Magnetycznego;
 2. utrzymywanie i doskonalenie wdrożonego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 systemu zarządzania przy wykonywaniu badań mięsa na obecność włośni;
 3. realizacja Polityki Jakości oraz celów ogólnych systemu zarządzania;
 4. obsługiwanie wyposażenia badawczego i pomiarowego zgodnie z instrukcjami;
 5. sporządzanie czytelnych zapisów /w chwili wykonywania pracy/ w sposób umożliwiający ich identyfikację w odniesieniu do wykonywanej pracy  – wypełnianie opracowanych w tym celu formularzy;
 6. współpraca z Kierownikiem Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie,  Kierownikiem ds. Jakości oraz Kierownikiem Technicznym w ramach wdrożonego systemu zarządzania;
 7. udział w badaniach biegłości minimum raz w roku;
 8. przygotowanie i udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych.
  1. Zarówno Pracownia badania mięsa na obecność włośni, jak i podległe jej Terenowe Stacje Wytrawiania, pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie

§ 15

Obsługa prawna Inspektoratu wykonywana jest przez podmiot zewnętrzny.  

§ 16

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.

Wykaz załączników:

 1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii– zał. Nr 1.
 2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2.

 

Z ałącznik Nr 1

Do Regulaminu organizacyjnego

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

W Dąbrowie Tarnowskiej

Schemat organizacyjny

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Dąbrowie Tarnowskiej

 

                         
   

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 
   
     
     
 
 
     

Zespół  do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

 

Zespół do spraw finansowo- księgowych i administracyjnych

 
 
 
 

Terenowe Stacje Wytrawiania – Pracownie badania mięsa na obecność włośni

 

Załącznik Nr 2

Do Regulaminu organizacyjnego
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
W Dąbrowie Tarnowskiej
 

Wykaz symboli komórek organizacyjnych

1. Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - CHZ
2. Zespół  do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji; - BŻPiU
3. Zespół do spraw finansowo- księgowych i administracyjnych-  FK
4. Terenowe Stacje Wytrawiania – pracownie badania mięsa na obecność włośni - TSW