Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej 
https://bip.malopolska.pl/piwdt,e,deklaracja.html

Informacje podstawowe - Godziny urzędowania

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej:
codziennie od poniedziałku do piątku  7:30 do 15:30

Informacje podstawowe - Kierownictwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej
lek. wet.  Jacek Janas 

Informacje podstawowe - Zadania Inspekcji

Inspekcja wykonuje swoje zadania na terenie powiatu tarnowskiego w szczególności przez:

 1. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz badania kontrolne zakażeń zwierząt;
 2. monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach;
 3. badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 4. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 5. sprawowanie nadzoru nad:
  1. bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
  2. wprowadzaniem na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  3. wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
  4. zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,
  5. wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
  6. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
  7. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
  8. przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach;

Klauzula informacyjna

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, (adres siedziby: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 50); reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, tel.(48) 14/642 43 15, e mail: dabrawatarn.piw@wetgiw.gov.pl;
 2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez e-mail musialmarta@ochronadanych.jaw.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych;
 3. Przy realizacji zadań PIW współadministratorem danych osobowych są: 
  - w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii współadministratorem danych osobowych jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel:  (48) 22 623 17,17, 22 623 20 89),
  - w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie współadministratorem danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków 69, kontakt: e-mail: wiw@wiw.krakow.pl, tel: (48) 12 293 10 00),
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii obowiązków wynikających z przepisów ustawodawstwa weterynaryjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym m.in. przeprowadzania kontroli weterynaryjnych, prowadzenia nadzoru weterynaryjnego, wymiany informacji z innymi jednostkami w ramach przepisów UE; realizacji umów zawartych z kontrahentami; w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą  podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające dane wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa;  
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, poza sytuacjami w których nastąpi to na Pani/Pana wniosek lub obowiązek taki wynikał będzie z przepisów prawa krajowego, lub międzynarodowego;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma  charakter dobrowolny.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pan/Pani o tym niezwłocznie poinformowany/-a. 

Inspektor Danych Osobowych

Marta Musiał, tel. 668220648, e-mail: musialmarta@ochronadanych.jaw.pl

Wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności

Dąbrowa Tarnowska, 23 września 2020

Komunikat
w sprawie wyznaczenia
Koordynatora do spraw dostępności
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej

Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej pełni Pan Jacek Janas – Powiatowy Lekarz Weterynarii- kierownik jednostki.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla PIW Dąbrowa Tarnowska jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019r. poz 1696 i 2473).

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej;
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej;
 3. Monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej – Jacek Janas

Adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 50, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Telefon; 14 6424315
e-mail: dabrowatarn.piw@wetgiw.gov.pl

 

Zintegrowany System Zarządzania i Kodeks Etyki Pracowników

01. Księga ZSZ PIW w Dąbrowie Tarnowskiej (2022.pdf

zarządzenie 3 2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Zintegrowanym Systemie Zarządzania.pdf

Kodeks etyki pracowników.pdf