Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej 
https://bip.malopolska.pl/piwdt,e,deklaracja.html

Informacje podstawowe - Godziny urzędowania

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej:
codziennie od poniedziałku do piątku  7:30 do 15:30

Informacje podstawowe - Kierownictwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej
lek. wet.  Jacek Janas 

Informacje podstawowe - Zadania Inspekcji

Inspekcja wykonuje swoje zadania na terenie powiatu tarnowskiego w szczególności przez:

 1. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz badania kontrolne zakażeń zwierząt;
 2. monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach;
 3. badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
 4. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 5. sprawowanie nadzoru nad:
  1. bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
  2. wprowadzaniem na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  3. wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
  4. zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu,
  5. wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
  6. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
  7. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
  8. przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach;


Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Jagiellońska 50,33-200 Dąbrowa Tarnowska.
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej jest Dominik Komada tel. 664 735 507, e;mail dabrowatarn.piw@wetgiw.gov.pl

wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności

Dąbrowa Tarnowska, 23 września 2020

Komunikat
w sprawie wyznaczenia
Koordynatora do spraw dostępności
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej

Funkcję Koordynatora ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej pełni Pan Jacek Janas – Powiatowy Lekarz Weterynarii- kierownik jednostki.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla PIW Dąbrowa Tarnowska jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019r. poz 1696 i 2473).

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej;
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej;
 3. Monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej – Jacek Janas

Adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 50, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Telefon; 14 6424315
e-mail: dabrowatarn.piw@wetgiw.gov.pl