Pobierz pliki:

- plan bezpieczeństwa biologicznego (DOC, PDF)
- wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do rzeźni z obszaru III strefa czerwona (DOC, PDF)
- rejestr podmiotów nadzorowanych zakładka 71 "pasieki" ( Rejestr pasieki.pdf, Sprzedaż bezpośrednia.pdf)
- wniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie posiadanych w gospodarstwie pasiecznym przezimowanych rodzin pszczelich ( Wniosek o wyd. zaśw. l. pos. w gosp. pasie. przezi. rod.pszcz..pdf)
- wniosek o wystawienie wewnątrz unijnego świadectwa zdrowia TRACES ( Wniosek o wystawienie wewnątrz unijnego świadectwa zdrowia TRACES.pdf)
- wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia, przemieszczenie zwierząt towarzyszących w celach niekomercyjnych (Wniosek o wyst. świad. zdr. przem. zwierząt towa. w cel. niekom..pdf)
- wniosek o rejestrację hodowli psów/kotów ( Wniosek o rej. hod. psów_kotów.pdf)
- wniosek o zarejestrowanie działalności nadzorowanej ( Wniosek o zarej. działal. nadzor..pdf)
- zgłoszenie do Powiatowego Lekarz Weterynarii podmiotu działającego na rynku pasz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Zgłosz. do PLW pod. dział. na rynku pasz.pdf)
- powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Pow.o zam. przepr. uboju świń w celu prod. mięsa przez. na uż. wł..pdf)
- powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny ( pow.o zam.przepr. ub. cieląt ,owiec lub kóz w celu prod.mięsa przez.na uż.wł..pdf)
- oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią ( oświadczenie przedsiębiorcy.docx)
- świadectwo zdrowia- ubój z konieczności ( świadectwo zdrowia - ubój z konieczności.pdf)
- zgłoszenie aktualizujące pasieki ( Zgłoszenie aktualizacyjne pasieki.docx)