Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o stwierdzeniu, w dniu 27 kwietnia 2023, ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1, na terenie województwa małopolskiego. Ognisko zostało stwierdzone u ptaków dzikich- mewa śmieszka, na terenie miejscowości Zabawa-Zarzecze, gmina Radłów, powiat tarnowski. W związku z powyższym zostanie wyznaczony obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Z uwagi na fakt, że strefa obejmie obszar kilku powiatów, wyżej wymieniony obszar określi w drodze Rozporządzenia  Wojewoda Małopolski. Jednocześnie istnieje możliwość, że ograniczenia zawarte w przedmiotowym rozporządzeniu będą dotyczyły również powiatu dąbrowskiego.

 

  W związku z powyższym Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji, przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, a w szczególności:

  • Zabezpieczenie budynków w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikich zwierząt w tym dzikiego ptactwa,
  • Zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
  • nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • Stosowanie mat dezynfekcyjnych prze wejściach do budynków w których utrzymywany jest drób,
  • Zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, Wójtowi/ Burmistrzowi).

Jednocześnie informuję, że wymagania dla hodowców drobiu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwych grypy ptaków (Dz. U. 2022r, poz. 768).