W związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1, na terenie województwa małopolskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej  informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji, przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym szczególności:
•    Zabezpieczenie budynków w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikich zwierząt w tym dzikiego ptactwa,
•    Zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
•    nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
•    Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu,
•    Stosowanie mat dezynfekcyjnych prze wejściach do budynków w których utrzymywany jest drób,
•    Zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, Wójtowi/ Burmistrzowi).

Jednocześnie informuję, że wymagania dla hodowców drobiu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwych grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 (Dz. U. 2017r, poz. 722)