Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na II, III i  IV kwartał 2023 rok na terenie powiatu dąbrowskiego

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że 27 marca 2023 r. rozpocznie postępowanie  z urzędu, w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 r., określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2629) na terenie powiatu dąbrowskiego.

W związku z powyższym zwraca się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia w zakresie:
•    szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych – 8 lekarzy weterynarii,
•    sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt – 6 lekarzy weterynarii,
•    badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia – 8 lekarzy weterynarii,
•    pobierania próbek do badań – 8 lekarzy weterynarii,
•    sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju – 7 lekarzy weterynarii,
•    badania mięsa zwierząt łownych – 3 lekarzy weterynarii,
•    badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni – 5 lekarzy weterynarii,
•    sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa – 3 lekarzy weterynarii,
•    przeprowadzania kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 7 lekarzy weterynarii,
•    wykonywania niektórych czynności pomocniczych – 5 osób.


Warunki naboru:
1.    Wyznaczenie obejmuje okres od 1 kwietnia 2023 r. do  dnia 31 grudnia 2023r.
2.    Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie zakresu czynności o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2022r. poz. 1662).
3.    Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej gotowość do wykonywania określonych czynności na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oryginały dokumentów winny być dostarczone do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jagiellońskiej 50 w terminie do dnia 26 marca 2023 r.
4.    Zgłoszenia złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
5.    Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
6.    Osoba ubiegająca się o wyznaczenie posiada odrębny tytuł ubezpieczeń społecznych.
7.    Pierwszeństwo w wyznaczeniu maja pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, niebędący pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej.
8.    Dodatkowo lekarze weterynarii ubiegający się o wyznaczenie do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, badania mięsa zwierząt łownych, badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa   oraz pobierania próbek do badań, muszą z wynikiem pozytywny zdać test, o którym mowa w ust. 2 i 3 rozdziału I załącznika II do rozporządzenia 2019/624. Test dla osób, które nie posiadają uznanych przez PLW kwalifikacji, o których mowa powyżej, zostanie przeprowadzony w dniu 27 marca 2023 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Jagiellońska 50. O terminie odbycia testu kandydaci zostaną powiadomieni telefoniczne w dniu 27 marca 2023 r. do godziny 9:00. Nie ma możliwości zdawania przedmiotowego testu w innym terminie. Nieobecność, bądź negatywny wynik testu będą równoznaczne z wykreśleniem z listy kandydatów ubiegających się o wyznaczenie do czynności urzędowych.
9.    Złożone zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 28 marca 2023 roku.
10.    Wyznaczenie lekarza weterynarii następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Dąbrowie Tarnowskiej postępowania administracyjnego. W /w postępowanie będzie się toczyło z urzędu jedynie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
11.    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-¬ prawną na wykonywanie określonych czynności. Wykonywanie czynności określonych w umowie, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Po podpisaniu umowy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego lekarza”.
12.    Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z  rezygnacją  osoby ubiegającej się o wyznaczenie.
13.    Wszelkich wyjaśnień z zakresu naboru udzielane są pod numerem telefonu 014 6424315 lub w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej.
14.    Ogłoszenie zamieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej oraz na stronie BIP i internetowej stronie PIW
 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Jednocześnie Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż szczegółowa procedura wyznaczania zawarta jest w „Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020r. w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych oraz sposobu prowadzenia listy takich osób”- załącznik nr 2.

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
 w Dąbrowie Tarnowskiej
lek. wet. Joanna Gałecka

 

 


Załączniki:
1.    Załącznik nr 1 – zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia,
o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
2.    Załącznik nr 2- Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr.0200.1.22.2020
z dnia 5 listopada 2020r.

 

Zalacznik_nr_1-zgloszenie_wstepnej_gotowosci.docx

Zalacznik_nr_2-Instrukcja_GLW_nr_GIWpr.0200.1.22.2020_z_dnia_5_listopada_2020_r_0.pdf